Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝΉ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜλ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝΉ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 Κατ' εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων («ΥΠΑ|Θ»),

 ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδοµένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας] αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από το ΥΠΑ|Θ και την εκάστοτε σχολική μονάδα Φοίτησης των µαθητών κατ΄ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού εον|ο-19. κατά τη συµµετοχή σας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγετε στην ειδικα παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόµενσυ με το ΥΠΑ|Θ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ' επιλογήν σας, όνομα ή όνοµα χρήστη, τα οποία µπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικα προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέεστε µέσω λογισμικού πλοήγησης (δω…… και όχι μέσω εφαρµογής, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικάσας δεδοµένα. κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού µαθήµατος συλλέγονται μεταδεδσμε΄να, τα οποία …ιρν.΄ι|ον:πι κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύτπουν και συνακόλουθατην τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.Τα µεταδεδοµένα αυτα περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση ΙΡ, β] το αναγνωριστικό "Με: Αρεως", γ) τον τύπο υλικού, 6) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήµατος, ε) την έκδοση διακοµιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Μες (κατά περίπτωση), ζ] την έκδοση εφαρµογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), 0) τις πληροφορίες σύσκεψης: ί) τίτλος, Η) ηµεροµηνία και ώρα, Η" συχνότητα, Εν) µέση και πραγματική συχνότητα, ν) ποιότητα, νί) ποσότητα, νι΄ί) δραστηριότητα δικτύου και νίίί) συνδεσιµότητα. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (αρ. 6 51 περ. ε' ΓΚΠΔ), δηλαδή το δηµόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ουνδυαστικά με την εκπλήρωση έννοµης υποχρέωση του ΥπευΘύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 51 περ. ν΄ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στοαρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικα όσον αφορά στα µεταδεδομε΄να, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του γπευθύνσυ Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ, 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/ΖΟ18, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολήςτου να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία. Τα προσωπικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν µετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιµετώπιση του Κορωνοϊσύ εον|υ-19. Τα προσωπικά σας δεδοµένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήµατα του ΥΠΑ|Θ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεµόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα µεταδεδοµένα που δη|.ιιουργσύνται διαγράφονται µετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιµετώπιση του κε-ρωνοίού ζΟΧ/ίΟ-19 κατά τη διάρκειατου διδακτικού έτους 2020-2021. Εφόσον έχετε καταχωρίσει τα πραγματικά σας στοιχεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοµατεπώνυμο) στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να µπορείτε να ταυτοποιηθείτε], μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα |.ιεταδεδομένα) µε υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σρο©π1ίπεσυ.εον.ει Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτηµα σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ηττρ://νννν….αρε.ετ), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-21Ο 61375600, Φαξ +30-210 6475628. Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα µπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων του ΥΠΑ|Θ (ΥΠΔ/[>ΡΟ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: τίμι'ι(ξ*η1΄|ιεόυ.…ςον.ςτ. Υπενθυµίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας αλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών µαθηµάτων είναι παράνοµη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.