Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-22

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία δύναται να συγκροτηθεί/ούν και να
λειτουργήσει/ουν τμήμα/ τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με την εξής προϋπόθεση:

Εγγραφή τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών/τριών για 6/θέσια και άνω σχολεία.

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και
ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική
ανάγκη. Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι
εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης
διακόπτεται α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, β) όταν ο γονέας/κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του και γ) όταν ο γονέας/κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το β΄ 15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου.

Αποστέλλουμε δήλωση συμμετοχής.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να την αποστείλουν έως 13/05/2021.

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ