Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' Τάξη του Σχολείου μας.


Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού, για το σχ. έτος 2015-2016, απαιτούνται: 
1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή που να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο, στο οποίο να αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2. Βιβλιάριο υγείας (γαλάζιο) του μαθητή, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Από το Σχολείο μας θα παραλάβετε και θα φέρετε συμπληρωμένα το Ερωτηματολόγιο Εγγραφής και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).